Aktiviteter

EXITplan tilbyder følgende aktiviteter, som altid aftales i samarbejde med borgeren og henvisende sagsbehandler.

________________________________________

Morgenvækning og opsøgende arbejde

EXITplan arbejder konsekvent og er vedholdende i kontakten til borgerne. Det er vores overbevisning at en vedholdende kontakt til den enkelte, fordrer noget positivt og borgeren vil opleve, ‘at de også vil mig’ på de dårlige dage. Når borgeren udebliver fra tilbud ser vi det som en kontaktrebus, som skal løses og borgeren får derfor et opsøgende besøg. Henvisende sagsbehandler orienteres ved udeblivelse fra tilbud.
Gennem aktiviteten kvalificeres borgeren til selv at stå op om morgen og fremmøde til tiden. Efter aftale kan borgeren støttes til fremmøde ved afhentning de første 14 dage. Herefter forventes det at borger selv kan møde eller at der foreligger en faglig vurdering af behovet såfremt indsatsen skal vare længere.

Metoden har afsæt i Per Revsteds teori om motivationsarbejde: “Ingen er håbløs”, menneskets inderste natur er konstruktiv, social, aktiv og målrettet og alle har en positiv kerne​. ​Metoden er særligt udviklet til udsatte og sårbare borgere. Forudsætningen for borgerens udvikling er, at den enkelte bevæger sig fra latent motivation (passiv, fralægger sig ansvar for eget liv og trækker sig fra social kontakt) til manifest motivation (lyst til positiv forandring i eget liv, ansvar for eget liv, samspil med andre og ønske om at være et aktivt menneske). Vi arbejder på at skabe en god relation til borgeren og gennem motivationssamtalen at styrke den positive kerne, og dermed motivation for positiv udvikling/forandring.

________________________________________

Daglig beskæftigelse i tidsrummet 8.00-15.00

wood2wood

F.eks snedkerarbejde, kreativt værksted / butik eller køkken.
Formålet med aktiviteten er at borgeren opnår en forståelse for en arbejdspladskultur samt inspireres og motiveres til retning for fremtidig beskæftigelse. Borgeren kvalificeres til at kunne møde til tiden, overholde pauser, indgå i et kollegialt fællesskab herunder tilegne sig sociale kompetencer, tolerere forskelligheder, opsøge kulturen på arbejdspladsen, tage ansvar for opgaveudførelsen, rydde op efter sig, indblik i fagsprog og tilegne sig relevante færdigheder i relation til den pågældende aktivitet.
Der arbejdes desuden på en afklaring af arbejdsevne og skånehensyn.

I aktiviteten er vi optagede af hvilke ressourcer borgeren har ift. at indgå på en arbejdsplads, samt de barriere (adfærd), der skal arbejdes på, at udvikle hos den enkelte (læringsteoretisk). Borgeren observeres ud fra de kvalificeringer som er nødvendige for at indgå på en arbejdsplads. Dette er afklaret efter de første 14 dages forløb. Der opstilles realistiske mål og en struktureret plan for at opnå målene og dermed kvalificeringen. Målene er karakteriseret ved at være afgrænsede og klart formulerede. Derfor bliver det enkelt at vurdere om målene er opnået.

For at opnå kvalificeringen af borgeren trænes færdighederne indtil den enkelte selv mestrer dem. Færdighederne trænes i et tæt samarbejde med værkstedets personale.

________________________________________

NADA

EXITplans medarbejdere er uddannede certificerede NADA behandlere gennem NADA Danmark.
Siden oktober 2018 har EXITplan tilbudt NADA behandlinger som en komplementær recovery metode til at øge udbyttet af det samlede tilbud. Formålet er lindring af tilstande og styrke borgerens egne ressourcer.

________________________________________

Gruppeundervisning – personlig udvikling

Personlig udvikling en metode, hvorpå man kan invitere mentalt fastlåste borgere ind i et personligt udviklingsforløb i plenum med ligesindede. Udgangspunktet findes i reelle anonymiserede sager, som er specifikt castet til de deltagende og hensigten er at åbne op for deres ellers undertrykte eller negligerede negative oplevelser. Temaerne i undervisningen spænder lige fra vredeshåndtering, til misbrugssamtaler, hvorpå alting associeres tilbage til barndommen og hvor de fleste påbegynder den uhensigtsmæssige adfærd, som følge af afbrudt “sund” voksenrelation. Man begynder så at sige, at tale det forkerte “sprog” til en given følelse. Personlig udvikling har til hensigt at lære den enkelte at tale det rigtige “sprog” til respektive følelse.

Målet er, at kvalificere borgeren til at mærke indre forandringer. At borgeren kan mestrer hverdagen på en ny måde og bryde ud af de mønstre eller adfærd som kan være en barriere ift. at opnå selvforsørgelse.

Aktiviteten har afsæt i den psykodynamiske model, som handler om de indre processer i mennesker og at opnå en dybdeforståelse af mennesket og dets relationer. Gennem undervisningen opnås en bevidsthed om hvordan tidligere oplevelser påvirker den enkelte i det voksne liv. Den historiske proces som relatere sig til det der er sket tilbage i tiden og i barndommen betones sammen med den aktuelle proces, som er det, der aktuelt sker i den enkeltes liv. På denne måde afklares årsager og der kan arbejdes på nye adfærds- og tankemønstre.

Der skabes et trygt rum hvor den enkelte har mulighed for at åbne op og ventilere. Gruppeundervisning benyttes som metode for at opnå et rum hvor borgere med problemstillinger, der ligner hinanden kan dele erfaringer og spejle sig i andre. Det giver den enkelte mulighed for at opleve at de ikke er de eneste, der sidder med de udfordringer, som de oplever.

“Vi forstår hinanden og kan sætte os ind i det de andre har oplevet”
“Vi har et godt socialt fællesskab”
“Vores underviser er god til at forklare og give os plads til at være os” “Undervisningen er inspirerende og underviseren gør, at jeg bedre kan forstå mit liv”

Udtalelser fra deltagerne på holdet ‘personlig udvikling’.

________________________________________

Individuel psykoterapi / coaching

EXITplan tilbyder individuelle samtaler da nogle kan have svært ved at agere i sociale sammenhænge eller har problemstillinger, som kan være svære at åbne op for i gruppen.
Vores psykoterapeut arbejder ud fra den psykodynamiske tilgang.

________________________________________

Misbrugskonsulent & livsstilshold

EXITplan tilbyder undervisning og individuelle samtaler med misbrugskonsulent. Tilbuddet er for de borgere som ikke er motiveret for egentlig misbrugsbehandling på misbrugscenter.
Livsstilsholdet undervises af vores misbrugskonsulent. Undervisningen tager udgangspunkt i den addiktive personlighed og som pædagogisk redskab anvendes “det fælles tredje”. Det fælles tredje kan være kreative aktiviteter eller madlavning og har til formål at mødes om en fælles opgave hvorved der skabes en ligeværdig relation og potentialet for unikke samtaler øges. Erfaringen er, at samtalerne fungere godt når der arbejdes side om side om en fælles aktivitet.

Gennem samtalerne kvalificeres borgeren til at opnå motivation til at påbegynde egentlig misbrugsbehandling.

________________________________________

Fitness, svømning, yoga, meditation eller udendørs træningsaktiviteter

Fysisk aktivitet er et vigtigt element i forløbet og da der er evidens for, at det har en positiv effekt på psykiske lidelser, er det en vigtig del af indsatsen.
Borgeren kvalificeres gennem træningen til et øget mentalt overskud, energi, bedre helbred, samt at indgå i sociale fællesskaber.

Gennem yoga og meditation kvalificeres borgeren til at minimere uro, tankemylder, stress, styrke balancen i kroppen, velvære og til at benytte redskaberne hjemme.

________________________________________

Jobparat

EXITplan tilbyder undervisning i aktiviteter rettet mod job / praktik. Vi drøfter jobværdier og inspirerer til fremtidig beskæftigelse. Vi støtter borgeren i at søge praktikpladser, løntilskud og/eller ordinært job, fleksjob mv. Borgeren kvalificeres til at kunne skrive ansøgninger, CV og til at kunne præsentere sig selv og blive opmærksom på personlig fremtoning.

Vi tilbyder støtte til fastholdelse og opfølgning i de beskæftigelsesrettede aktiviteter for at skabe en tryg overgang.
EXITplan samarbejder med en lang række virksomheder både i lokalområdet og omegn. Samarbejdet omfatter både praktikker, løntilskud, fleksjob og mulighed for ordinære timer.

________________________________________

Sprogtræning (Integration)

EXITplans sprogtræning er en dialogbaseret undervisning som tager udgangspunkt i konkrete arbejds- og hverdagssituationer. Borgeren kvalificeres til at bruge dansksproget aktivt og opnå et sprogligt løft, sproglig selvtillid og motivation til at påbegynde sprogskole.

________________________________________

Visitation

Visitation af borgere til EXITplan sker ved henvendelse til: Louise Harris, ​ eller på telefon 7734 8686.

Ved henvendelse oplyser sagsbehandler om borgerens problemstillinger og mål. EXITplan laver herefter en målgruppevurdering og der indkaldes til en visitationssamtale hvor borgeren, sagsbehandler og EXITplan deltager.

EXITplans mål for visitationen er som følgende:

  • Der etableres kontakt til den enkelte borger
  • En kontakt som skal oplevesrespektfuld og tillidsvækkende.
  • Afklaring af borgerens nuværende situation og behov.
  • Informere om vores tilbud og aktiviteter
  • Lave aftaler om konkret deltagelse i relevante aktiviteter
  • Aftale om opstartsdato.
  • Opstart i forløb hver mandag