Betingelser

 Fakturering

Fakturering fremsendes efter periodens udløb.

Der tilskrives moms på alle momspligtige beløb.

ADHOC: Der faktureres kun for den forbrugte tid og faktura afsendes hver måned.

Betingelser.

Ved aftale med samarbejde mellem kommune og EXItplan skal nedenstående betingelser gennemlæses inden underskrivelse af fremsendte kontrakt.

Rettigheder og forpligtelser.

EXItplan skal udføre de aftalte opgaver  i henhold til den gældende aftale.

EXITplan har indenfor den nærværende kontrakts rammer frihed til at planlægge og tilrettelægge arbejdets udførelse.

Ved indgåelse af den nærværende kontrakt afskriver EXITplan ikke  på nogen måde at erhverve sig adgang til at udføre arbejde for andre hvervgivere.

Rapportering

Sagsbehandler modtager midtvejsstatus efter ca. 4 uger.

Status afsendes i 9.-10. uge.

Der forefindes forløbsrapporter til download på sagsbehandlerens webadgang, som tildeles efter indgåelse af kontrakt.

Der kan fremsendes orienteringsskrivelser pr. mail ved negative udslag, der kan hindre en god udvikling.

Ved 2 udeblivelser på 7 dage fremsendes bekymringsskrivelse til sagsbehandler med det formål, at orientere borger om pligt til fremmøde i tilbud.

Har borgeren et fremmøde på under 60% efter 4. ugers forløb indkaldes til 3. parts møde med det formål at orientere borger om pligt til at fremmøde i tilbud.

Tavshedspligt og sikkerhed

EXITplans medarbejdere er underlagt tavshedspligt, ligeledes eksterne rådgivere, der medvirker til opgavens udførelse.

Tavshedspligten gælder også efter opgavens udførelse eller ophør. Der henvises til  Straffelovens bestemmelser herom ( straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f).

Alle foranstaltede borgere i EXITplan underskriver samtykkeerklæring, således at EXITplan kan videregive informationer til samarbejdskommunen, sundhedspersonale og andre aktører.

EXITplan journalsystem er godkendt af datatilsynet og opfylder således alle krav omkring opbevaring og behandling af persondata for klienter der er henvist af en offentlig myndighed.

Opsigelse & Misligeholdelse

Kommunen kan opsige indeværende kontrakt med lb. mdr plus 1. mdr.

Der kan indkaldes til 3. parts møde, borgeren, EXITplan og foranstaltende kommune med det formål at forvtningsafstemme forløbet i EXITplan, samt opdatering af Ret og Pligt i tilbud. I så fald at 3. parts mødet ikke har et positiv udfald vil forløbet afsluttes med udgangen af den indeværende uges sidste hverdag.

Parterne kan opsige indgåede kontrakt med øjeblikkelig varsel i tilfælde af at  aftalen misligeholdes fra den anden parts side.

Uanset hvilke af parterne der opsiger aftalen, har EXITplan kun krav på vederlag for så stor en del af det før ophævelsen udførte arbejde, respektive udlæg og kørsel

Udlæg

Sagsbehandler skal give skriftligt til udlæg inden EXITplan foretager udlæg. Udlægget efterfaktureres ved udløb af perioden.

Kørsel

Formålsrettet kørsel ift. indholdet i forløbet faktureres efter endt periode.

Indhold i ydelserne.

Et fuldtidsforløb tilbydes op til 25 timer pr. uge og indeholder:

Individuelle samtaler( kun FRF_MT og FRF_ALT) : 5 timer pr. uge, herunder inklusiv administration, koordinering og status

Aktiviteter: op til 20 timer ugentligt.

Tolk( kun FRF_MT og FRF_ALT): Tilstede i protokolfag.

Psykolog (kun FRF_ALT): 1 session ca. hver anden uge.

Et deltidsforløb tilbydes op til 15 timer pr. uge og indeholder:

Individuelle samtaler (kun DRF_MT og DRF_ALT): 3 timer pr. uge, herunder inklusiv administration, koordinering og status.

Aktiviteter: op til 12 timer ugentligt.

Tolk (kun DRF_MT og DRF_ALT): Tilstede i protokolfag.

Psykolog (kun DRF_ALT): 1 session hver tredje uge.

Opkvalificeringsforløb

Borgeren opnår en generel forståelse for kulturen på det danske arbejdsmarked og grundlæggende færdigheder til at kunne begå sig på en dansk arbejdsplads.

Læringsudbyttet i forløbet tilbyder borgeren en bred vifte fra en overordnet forståelse af den danske arbejdskultur og arbejdsmarkedsforhold til konkrete værktøjer, som denne kan anvende direkte, når de kommer i arbejde.

Forløbet varer i 6 uger for dansk talende borgere

Forløbet varer i 10 uger for ikke dansk talende borgere

Der er ikke inkluderet mentor i forløbet. Der efterfaktureres for mentor jf. gældende regler for ADHOC. 

 

Mentorstøtte

Mentorstøtten  etableres med det formål, at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse,ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Der er indregnet administration i mentortiden.

Støttekontaktperson

Støttekontaktpersonen etableres med det formål, at fremme at bidrage til  at skabe en tilværelse  for borgeren på vedkommendes egne præmisser. Indsatsen tager bl.a sigte  på, at den pågældende kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Der er indregnet administration i støttetimerne.

ADHOC mentorstøtte .

Der kan være behov for at holde kontakten til en borger i op til 3 måneder efter udskrivning, hvorfor der kan etableres en AD HOC løsning.

Borgere i opkvalificeringsforløb kan få mentorstøtte efter aftale med sagsbehandleren. Mentorstøtten faktureres på timebasis og efter gældende faktureringsbetingelser.