Lovgivning

  • 2.2 Borgere der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse som er jobparate.
  • 2.3 Borgere der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse som er aktivitetsparate.​
  • 2.11 Borgere der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som er uddannelsesparate og som er under 30 år, med og uden kompetencegivende uddannelse.
  • 2.12 Borgere som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse som er under 30 år som er aktivitetsparate og har problemer udover ledighed; psykiske og fysiske diagnoser, plettet straffeattest, misbrug.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; Mentorstøtte §31b
Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; Vejledning og opkvalificering §32
§ 32. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af følgende:
1) Uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, jf. stk. 5, og
2) uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få tilbud efter stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet og for personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Socialpædagogisk støtte
EXITplan tilbyder socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85:
EXITplan kan bidrage til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Støttekontaktperson
EXITplan tilbyder støttekontaktperson til unge i alderen 16 – 23 år
Indsatsen har lovhjemmel i servicelovens §52 stk.3 nr. 6 / §76 stk. 3 nr. 2 (efterværn)
Indsatsen har til formål at skabe en god overgang til voksenlivet og der arbejdes med de mål der er formuleret i handleplanen.