Børn og unge

 

Indsatser jf. Lov om social service

Familiebehandling §52 stk. 3 nr. 3.

Formålet med familiebehandlingen er, at skabe vedvarende positive forandringer i familien, styrke familien i mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Dette med henblik på at sikre barnets sikkerhed, trivsel og udvikling.Indsatsen foregår i familiens eget hjem med mindre andet er aftalt og kan bestå af samtaler, praktiske opgaver, lege, spil suppleret med familie/gruppesamtaler og individuel støtte. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes families ressourcer, udfordringer og den handleplan som sagsbehandler har udarbejdet.EXITplan er fleksible i forhold til indsatsen og der tilbydes både kortere intensive forløb, akutte indsatser samt indsatser som strækker sig over en længere periode.


Støtteperson §54

EXITplan tilbyder støtteperson for forældre til børn, som er anbragt udenfor hjemmet af sociale årsager. Den indirekte målgruppe er barnet / den unge som er anbragt da indsatsen har til formål at barnet/ den unge vil profitere af støtten som er målrettet forældrene. Indsatsen har til formål at forbedre forældrekompetencer, skabe god kontakt og tillid mellem forældre og barn samt ro og stabilitet i samværet med barnet/den unge. Ydermere er der fokus på et godt samarbejde med anbringelsessted.


Støttet samvær –  SEL §71 stk. 2

EXITplan tilbyder konsulenter til støttet samvær med forældre i forbindelse med et barns anbringelse udenfor hjemmet. Formålet med indsatsen er at sikre at samværet forløber under trygge rammer for barnet. Konsulenten yder pædagogisk støtte og rådgivning og griber ind, hvis der skulle opstå konflikter.

VOKSEN INDSATS

Lov om en aktiv beskæftigelseindsats (LAB) §6 nr.:

3) Aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

5) Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

8) Personer i ressourceforløb efter kapitel 19

13) Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Mentorforløb: LAB §167

Individuelt tilrettelagt mentorforløb / fastholdelsesmentor.

Vejledning og opkvalificering: LAB §90/91

Individuelt tilrettelagt forløb

Deltidsforløb op til 15 timer om ugen

Fuldtidsforløb op til 25 timer om ugen

Varighed: 13 uger

§85 – socialpædagogisk støtte 

EXITplan tilbyder socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. 
Målgruppen er borgere med komplekse problemstillinger / nedsat funktionsevne som har behov for støtte i hverdagen til vedligeholdelse og udvikling af færdigheder, med henblik på at opnå en selvstændig tilværelse. 

Tilbuddet kan rumme borgere som er belastet af angst, depression, misbrug, svær opvækst, konflikter i familierelationer, dårlig økonomi, sociale problemer, plettet straffeattest, psykiatriske diagnoser som ADHD, OCD, personlighedsforstyrrelser og autisme.

Indsatsen vil være individuelt tilrettelagt ud fra de angivne mål i handleplanen (servicelovens §140)

Indhold i støtten og kvalificeringen af borgeren er f.eks: 

· At kunne strukturere hverdagen, herunder daglige – og personlige gøremål. 

· At kunne varetage økonomi herunder budgetlægning

· At kunne planlægge madlavning herunder indkøb og tilberedning samt støtte og vejledning i sund kost og motion

· At kunne skabe og opretholde et socialt netværk

· At kunne varetage egen personlig hygiejne

· At kunne opnå et aktivt fritidsliv 

· At kunne benytte NemID, e-boks og andre relevante digitale selvbetjeningssystemer

· At kunne deltage i møder med kommunen, misbrugscenter, behandling eller andre offentlige instanser

· At kunne deltage i uddannelsesforløb eller beskæftigelse og/eller fastholdelse af aktiviteten.