Indsatser jf. Lov om social service

Familiebehandling §52 stk. 3 nr. 3.

Formålet med familiebehandlingen er, at skabe vedvarende positive forandringer i familien, styrke familien i mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Dette med henblik på at sikre barnets sikkerhed, trivsel og udvikling.Indsatsen foregår i familiens eget hjem med mindre andet er aftalt og kan bestå af samtaler, praktiske opgaver, lege, spil suppleret med familie/gruppesamtaler og individuel støtte. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes families ressourcer, udfordringer og den handleplan som sagsbehandler har udarbejdet.EXITplan er fleksible i forhold til indsatsen og der tilbydes både kortere intensive forløb, akutte indsatser samt indsatser som strækker sig over en længere periode.


Støtteperson §54

EXITplan tilbyder støtteperson for forældre til børn, som er anbragt udenfor hjemmet af sociale årsager. Den indirekte målgruppe er barnet / den unge som er anbragt da indsatsen har til formål at barnet/ den unge vil profitere af støtten som er målrettet forældrene. Indsatsen har til formål at forbedre forældrekompetencer, skabe god kontakt og tillid mellem forældre og barn samt ro og stabilitet i samværet med barnet/den unge. Ydermere er der fokus på et godt samarbejde med anbringelsessted.


Støttet samvær –  SEL §71 stk. 2

EXITplan tilbyder konsulenter til støttet samvær med forældre i forbindelse med et barns anbringelse udenfor hjemmet. Formålet med indsatsen er at sikre at samværet forløber under trygge rammer for barnet. Konsulenten yder pædagogisk støtte og rådgivning og griber ind, hvis der skulle opstå konflikter.